Podsumowanie projektu – „Prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji psychoruchowej dla dzieci niepełnosprawnych z terenów zaniedbanych strukturalnie”

with No Comments

Zakończył się trzyletni projekt realizowany przez naszą fundację w ramach konkursu 1/2018  pn. „Szansa-rozwój-niezależność” ogłoszonego przez PFRON. Fundacja „Sprawni Inaczej” w Gdańsku przy dofinansowaniu z PFRON realizowała w okresie od  1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r. zajęcia, które skierowane były do dzieci niepełnosprawnych z terenów zaniedbanych strukturalnie – powiatu kościerskiego i bytowskiego. Była to kontynuacja wieloletniej współpracy z PFRON na rzecz dzieci niepełnosprawnych. W naszych Ośrodkach Rehabilitacji Psychoruchowej w Lubieszynie, Bytowie i Miastku z proponowanych form wsparcia skorzystało ogółem 82 dzieci niepełnosprawnych. Projekt był systematycznie realizowany mino trudności związanych z pandemią, dostosowany do możliwości psychofizycznych każdego beneficjenta. W ramach zadania prowadzona była terapia pedagogiczna (1,5 godz. tygodniowo), logopedyczna (0,5 godz. tygodniowo)  oraz rehabilitacja ruchowa (1,5 godz. tygodniowo) oparta na przygotowanym przez specjalistów Indywidualnym Planie Działania dla każdego dziecka. Realizowane były min. zajęcia podtrzymujące i rozwijające min.  motorykę dużą i małą, wspomagające rozwój funkcji poznawczych, wzrokowych, słuchowych oraz prawidłowej komunikacji.

Systematyczne zajęcia miały na celu przystosowanie dzieci w miarę możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie, zapobieganiu pogłębiania się istniejących deficytów oraz powstawaniu nowych. Najważniejszym elementem pracy kadry realizującej zadanie było właściwe i odpowiednie dobranie metod i form do schorzenia i potrzeb psychofizycznych w celu maksymalnego wykorzystania potencjału dziecka. Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje jak ważnym elementem w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych jest możliwość uczestniczenia w zajęciach systematycznie i długotrwale, nie byłoby to możliwe bez wsparcia PFRON Oddział w Gdańsku. Serdecznie podziękowania kierujemy do Dyrektora Dariusza Majorka oraz Koordynatora projektu Pomorskiego Oddziału PFRON.