§ 1

Fundacja została ustanowiona przez:

 1. Mirosławę (Danutę) Wałęsa,
 2. Jana Krzysztofa Bieleckiego,
 3. Jacka Aleksandra Merkela,
 4. Justynę Rogińską – Koszlaga,
 5. Halinę Stanisławę Winiarską,
 6. Wirginię Elżbietę Loebl,
 7. Andrzeja Antoniego Kuźniaka,
 8. Andrzeja Piotra Bieniadę,
 9. Krzysztofa Ludomira Koszlagę,
 10. Jacka Kłysa,
 11. Joannę Dorotę Trzaskę,
 12. Monikę Celestynę Lipińską,
 13. Ludwika Włodzimierza Piksę,
 14. Michała Jerzego Kochańczyka,
 15. Jana Wasiuka,
 16. Ewę Czajkę,
 17. Jana Jarosława Miruckiego,
 18. Grażynę Baczyńską,
 19. Krystynę Wojtkiewicz,
 20. Macieja Kazimierza Czajkę.

§ 2

 1. Fundacja nosi nazwę „Sprawni Inaczej” zwana dalej „Fundacją” i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz niniejszego Statutu.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Siedzibą jest miasto Gdańsk.

§ 4

Celami Fundacji są:

 • tworzenie placówek kształcenia specjalnego w postaci ośrodków wczesnej interwencji, oddziałów i przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych podstawowych, szkół przysposabiających do zawodu stopnia zasadniczego i średniego, poradni psychologicznych, ośrodków dziennego pobytu, ośrodków wczasowych oraz innych dla osób niepełnosprawnych, które nie są objęte pełną opieką pedagogiczną. W szczególności dotkniętych znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym, sprzężonymi upośledzeniami, mózgowym porażeniem, padaczką, przepukliną oponowo- rdzeniową, osób autystycznych a także posiadających inne naruszenie sprawności psychofizycznej,
 • budowa nowych i adaptacja już istniejących obiektów dla potrzeb kształcenia osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i popularno – naukowej poszerzającej wiedzę społeczeństwa o problemach ludzi niepełnosprawnych oraz występowanie w obronie godności i przysługujących im praw.

§ 5

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  a) (uchylony)
  b) prowadzenie placówek pobytu dziennego w tym:
  – Środowiskowych Domów Samopomocy,
  – Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  – Dziennych Domów Seniora i Klubów Seniora
  oraz innych związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych;
  c) prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w tym m.in. Ośrodków Rehabilitacji Psychoruchowej,
  d) organizowanie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin turnusów rehabilitacyjnych oraz innych w kraju i za granicą,
  e) świadczenie specjalistycznych usług i rehabilitacji, w tym: usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, m.in. z autyzmem,
  f) organizowanie Wolontariatu,
  g) współpracę ze środowiskami nauki, oświaty, służby zdrowia, instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych,
  h) podejmowanie innych form działalności mającej na celu pomoc osobom, o których mowa w § 4 Statutu i ich rodzinom oraz bliskim.
 2. (uchylony)
 3. Jako, że działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96 poz. 873) Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu tej ustawy.
 4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na określoną Statutem działalność pożytku publicznego.

§ 6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 300, – zł, słownie: trzysta złotych (przed denominacją 3.000.000, –  zł słownie trzy miliony złotych).

§ 7

 1. Fundacja czerpie środki finansowe z:

a) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,

b) (uchylony)

c) darowizn, spadków i zapisów,

d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

e) dotacji,

f) aukcji,

g) z innych wpływów.

2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację każdego z celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie uczynili odmiennych zastrzeżeń.

3. Fundacja może tworzyć fundusze specjalne, w tym o charakterze celowym. Jeżeli fundusz tworzony jest ze środków pochodzących ze spadku, zapisu lub darowizny może on być, zgodnie z wolą ofiarodawcy, sygnowany jego nazwiskiem.

4. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych oraz aukcji mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem, dla jakiego je zorganizowano.

§ 8

 1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć i wyodrębniać jednostki organizacyjne, w szczególności oddziały.
 2. Powołanie jednostki organizacyjnej Fundacji następuje na mocy uchwały Zarządu Fundacji. W uchwale Zarządu Fundacji o utworzeniu jednostki organizacyjnej ustalony zostaje zakres działania tej jednostki i jej regulamin organizacyjny.
 3. Kierownika jednostki organizacyjnej Fundacji powołuje Zarząd Fundacji i udziela mu pełnomocnictwa do działania w zakresie działalności tej jednostki organizacyjnej.
 4. Fundacja może uczestniczyć w spółkach na zasadach określonych właściwymi przepisami.

§ 9

 1. Organami Fundacji są:
  • Rada Fundatorów,
  • Komisja Rewizyjna,
  • Zarząd Fundacji.

§ 10

 1. Rada Fundatorów jest ciałem doradczym Fundacji w podstawowych sprawach programowych i organem odpowiedzialnym za konsekwentną realizację przez Fundację jej celów statutowych.
 2. W skład Rady Fundatorów wchodzą wszyscy Fundatorzy oraz mogą w jej skład być dodatkowo powoływane osoby wskazane przez Fundatorów.
  Powoływanie dodatkowych osób w skład Rady Fundatorów odbywa się poprzez podjęcie przez Radę Fundatorów stosownej uchwały w trybie określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu.
 3. Rada Fundatorów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Wybór dokonywany jest na czas nieokreślony. Zmiana osób pełniących powyższe funkcje następuje w drodze podjęcia przez Radę Fundatorów stosownych uchwał w trybie określonym w ust.6 niniejszego paragrafu.
 4. Do kompetencji Rady Fundatorów należy :

a) opiniowanie wieloletnich programów działania Fundacji,

b) występowanie z wnioskami do Zarządu dotyczącymi działalności Fundacji,

c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

d) powoływanie i odwoływanie Zarządu,

f) dokonywanie zmian statutu Fundacji,

g) podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją,

h) podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji,

i) podejmowanie decyzji w sprawach, w których Zarząd zgłosi wniosek o podjęcie decyzji przez Radę Fundatorów.

5. Posiedzenia Rady Fundatorów odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundatorów za pomocą listów poleconych nadawanych co najmniej na czternaście dni przed datą planowanego posiedzenia. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć, bez prawa głosu, przedstawiciel Zarządu Fundacji.

6. Uchwały Rady Fundatorów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w §13 Statutu, zapadają zwykłą większością głosów członków Rady Fundatorów obecnych na posiedzeniu, bez względu na liczbę członków obecnych na tym posiedzeniu. Dla ważności posiedzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał wymagana jest jednak zawsze obecność na posiedzeniu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundatorów.

§ 11

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu Fundacji i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji ksiąg rachunkowych i stanu majątku Fundacji.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby, które są powoływane przez Radę Fundatorów na pięcioletnią kadencję.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we  wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie  zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, oraz Sekretarza. Wybór dokonywany jest na czas nieokreślony.

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności,

b) rozpatrywanie i ocena rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

c) udzielanie Zarządowi Fundacji absolutorium,

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za pomocą listów poleconych nadawanych co najmniej na czternaście dni przed datą planowanego posiedzenia.

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów członków Komisji obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej dwóch jej członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 12

 1. Zarząd Fundacji składa się z liczby od trzech do pięciu członków powoływanych na czas nieokreślony przez Radę Fundatorów.
 2. Fundator może zostać powołany na członka Zarządu.
 3. Zarząd Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.
 4. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 6. Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundatorów i Komisji Rewizyjnej, a w szczególności:

a) uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,

b) zarządzanie majątkiem Fundacji,

c) składanie oświadczeń o przyjęciu i przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

d) uchwalanie wszelkich regulaminów ustalających zasady funkcjonowania Fundacji i prowadzenia przez nią działalności, w tym regulaminów funkcjonowania jej organów i jednostek organizacyjnych,

e) tworzenie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Fundacji,

f) powoływanie i odwoływanie osób na stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

g) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,

7. Zarząd Fundacji może powołać, jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową złożoną z twórców skupionych wokół idei Fundacji.

8. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności podjętych uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.

9. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Fundacji. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji mogą składać również pełnomocnicy w zakresie udzielonych im pełnomocnictw.

§ 13

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, o ile nie doprowadzi to do istotnej zmiany celu Fundacji. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundatorów w drodze uchwały podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków obecnych na posiedzeniu, bez względu na ilość obecnych, po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji.
 2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla jakich została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i pozostałego majątku. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów w drodze uchwały podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków obecnych na posiedzeniu, bez względu na ilość obecnych.
  Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, wskazanym przez Radę Fundatorów.
 3. Statut Fundacji może być zmieniany, z zastrzeżeniem, że zmiana nie może dotyczyć celu Fundacji ustalonego aktem notarialnym o jej powołaniu. Zmiany Statutu Fundacji dokonuje Rada Fundatorów w drodze uchwały podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków obecnych na posiedzeniu, bez względu na ilość obecnych.
 4. Rada Fundatorów może przyznawać tytuły „Honorowych Fundatorów Fundacji Sprawni Inaczej” szczególnie zasłużonym dla Fundacji ofiarodawcom, osobom współpracującym. Decyzję w przedmiocie przyznania tytułu podejmuje Rada Fundatorów w drodze uchwały podjętej w trybie zwykłym określonym w paragrafie 10 ust. 5 Statutu.

§ 14

Fundacja nie ma prawa:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz  ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.