with No Comments

Z początkiem roku ruszyła realizacja projektu w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystencji osobistej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W ramach projektu, przez okres 12 miesięcy, wsparciem objętych jest 10 dzieci i 38 osób dorosłych zamieszkujących teren powiatu kościerskiego, bytowskiego i starogardzkiego. Praca asystenta ma na celu zwiększenie samodzielności osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności, podejmowaniu aktywności zwiększającej ich partycypację w samodzielnym życiu poprzez systematyczne korzystanie z rehabilitacji zawodowej, medycznej i społecznej. Ponadto udzielane wsparcie przeciwdziałania dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu, poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, czy też sportowych.

Usługa asystencji osobistej obejmuje pomoc w różnym zakresie: od pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego, pomocy w zakupach, zajęciach relaksacyjnych i rehabilitacyjnych, uczestnictwie w życiu kulturalnym, udzielania wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, po szukanie specjalistów i asystę podczas wizyty w gabinetach lekarskich, czy w przypadku dzieci pomocy w pomocy w rozwoju edukacyjnym i dowozach na rehabilitację.