Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

with No Comments

Dzięki środkom pochodzącym z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na terenie powiatu kościerskiego, realizowany jest projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”.

Projekt realizowany jest poprzez Odział Fundacji „Sprawni Inaczej” w Kościerzynie.

Asystenci zatrudnieni w projekcie zapewniają pomoc i wsparcie 10 dzieciom i 45 dorosłym osobom z niepełnosprawnościami, które wymagają pomocy i wsparcia w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, wymagających codziennego, stałego współudziału, (szczególnie dotyczy to dzieci  ), opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

70% uczestników projektu stanowią osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Rolą asystentów w projekcie jest pomoc w wykonywaniu codziennych czynności takich jak: utrzymanie czystości, higiena osobista, przygotowywanie posiłków, dbanie o zdrowie i wielu innych wynikających z indywidualnych potrzeb.

Podejmowane działania mają na celu: ograniczanie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności, umożliwienie prawa do samodzielnego życia, m.in. motywowanie do udziału w zajęciach proponowanych przez placówki wsparcia dziennego i podmioty ekonomii społecznej oraz wsparcie w korzystaniu z programów oferowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej i organizacje pozarządowe, motywowanie do skorzystania z oferty mieszkania chronionego, wsparcie w odpowiednim kierunku leczenia. Ważnym elementem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez naukę posługiwania się telefonem komórkowym oraz Internetem.

Innym bardzo ważnym zadaniem projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji, rozwijanie zainteresowań, a także zapewnienie możliwości udziału w życiu społecznym i religijnym.

Korzystające z  projektu „Asystent” dzieci  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi korzystają m.in. z dowozu na rehabilitację,  pomocy w odrabianiu prac domowych oraz z zabaw edukacyjnych.

Od stycznia 2021 roku w naszej Fundacji realizujemy program „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”. Programem objęte są dzieci do 16 roku życia oraz osoby dorosłe z różnymi niepełnosprawnościami zamieszkujące teren powiatu kościerskiego. Z Programu korzysta znaczna część dzieci należących do naszego  Ośrodka Rehabilitacji Psychoruchowej w Lubieszynie oraz niektórzy dorośli uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie.

Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami , mającą na celu pomoc uczestnikom programu w wykonaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Działania asystentów mają na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwianie realizowania prawa do niezależności życiowej.  Asystenci podejmują również starania w kierunku przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie tym osobom uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych czy tez rehabilitacyjnych.

Leave a Reply