Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

with Brak komentarzy

Dzięki środkom pochodzącym z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na terenie powiatu kościerskiego, realizowany jest projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”.

Projekt realizowany jest poprzez Odział Fundacji „Sprawni Inaczej” w Kościerzynie.

Asystenci zatrudnieni w projekcie zapewniają pomoc i wsparcie 10 dzieciom i 45 dorosłym osobom z niepełnosprawnościami, które wymagają pomocy i wsparcia w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, wymagających codziennego, stałego współudziału, (szczególnie dotyczy to dzieci  ), opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

70% uczestników projektu stanowią osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Rolą asystentów w projekcie jest pomoc w wykonywaniu codziennych czynności takich jak: utrzymanie czystości, higiena osobista, przygotowywanie posiłków, dbanie o zdrowie i wielu innych wynikających z indywidualnych potrzeb.

Podejmowane działania mają na celu: ograniczanie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności, umożliwienie prawa do samodzielnego życia, m.in. motywowanie do udziału w zajęciach proponowanych przez placówki wsparcia dziennego i podmioty ekonomii społecznej oraz wsparcie w korzystaniu z programów oferowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej i organizacje pozarządowe, motywowanie do skorzystania z oferty mieszkania chronionego, wsparcie w odpowiednim kierunku leczenia. Ważnym elementem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez naukę posługiwania się telefonem komórkowym oraz Internetem.

Innym bardzo ważnym zadaniem projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji, rozwijanie zainteresowań, a także zapewnienie możliwości udziału w życiu społecznym i religijnym.

Korzystające z  projektu „Asystent” dzieci  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi korzystają m.in. z dowozu na rehabilitację,  pomocy w odrabianiu prac domowych oraz z zabaw edukacyjnych.

Od stycznia 2021 roku w naszej Fundacji realizujemy program „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”. Programem objęte są dzieci do 16 roku życia oraz osoby dorosłe z różnymi niepełnosprawnościami zamieszkujące teren powiatu kościerskiego. Z Programu korzysta znaczna część dzieci należących do naszego  Ośrodka Rehabilitacji Psychoruchowej w Lubieszynie oraz niektórzy dorośli uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie.

Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami , mającą na celu pomoc uczestnikom programu w wykonaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Działania asystentów mają na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwianie realizowania prawa do niezależności życiowej.  Asystenci podejmują również starania w kierunku przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie tym osobom uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych czy tez rehabilitacyjnych.

Z początkiem roku 2022 ruszyła realizacja projektu w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystencji osobistej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W ramach projektu, przez okres 12 miesięcy, wsparciem objętych jest 10 dzieci i 38 osób dorosłych zamieszkujących teren powiatu kościerskiego, bytowskiego i starogardzkiego. Praca asystenta ma na celu zwiększenie samodzielności osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności, podejmowaniu aktywności zwiększającej ich partycypację w samodzielnym życiu poprzez systematyczne korzystanie z rehabilitacji zawodowej, medycznej i społecznej. Ponadto udzielane wsparcie przeciwdziałania dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu, poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, czy też sportowych.

Usługa asystencji osobistej obejmuje pomoc w różnym zakresie: od pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego, pomocy w zakupach, zajęciach relaksacyjnych i rehabilitacyjnych, uczestnictwie w życiu kulturalnym, udzielania wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, po szukanie specjalistów i asystę podczas wizyty w gabinetach lekarskich, czy w przypadku dzieci pomocy w pomocy w rozwoju edukacyjnym i dowozach na rehabilitację.

 

Od początku 2023 roku  realizujemy po raz trzeci projekt w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”, finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Wsparciem objęte są 32 osoby dorosłe zamieszkujące na terenie powiatu kościerskiego i bytowskiego. Praca asystenta ma na celu zwiększenie możliwości osoby niepełnosprawnej wykonywania codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności. A co za tym idzie — prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Wsparcie asystenta przeciwdziała dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych, czy też rehabilitacyjnych.

Nasi asystenci spędzają z uczestnikami po kilkadziesiąt godzin w miesiącu, świadcząc wsparcie o szerokim  zakresie: od pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego, pomocy w zakupach, załatwianiu spraw urzędowych, wsparciu w prowadzeniu zdrowego trybu życia, zajęciach relaksacyjnych i rehabilitacyjnych, uczestnictwie w życiu kulturalnym, udzielania wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, po szukanie specjalistów i asystę podczas wizyty w gabinetach lekarskich.

Rok 2024 jest kolejnym, w którym Fundacja „Sprawni Inaczej” realizuje projekt w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”, finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Wsparciem objętych jest 50 osób dorosłych zamieszkujących na terenie powiatu kościerskiego i bytowskiego. W ramach projektu usługi asystencji osobistej świadczone są przez 19 asystentów. Udzielane wsparcie jest dostosowanie do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej i niezbędne do prowadzenia możliwie pełnego, samodzielnego życia. Asystencja obejmuje szeroki wachlarz wsparcia w czynnościach, których odbiorca ze względu na ograniczenia funkcjonalne nie jest w stanie wykonać samodzielnie, a które są niezbędne, by prowadził aktywne życie i pełnił różne role społeczne, rodzinne i zawodowe.

Zostaw Komentarz

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.