„Rodzinnie w powiecie Kościerskim”

0d 29.12.2020 r. rozpoczęliśmy rekrutacje uczestników do projektu „Rodzinnie w powiecie Kościerskim”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych. Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2020 r. – 31.12.2022 r. na podstawie umowy nr. RPPM.06.02.02.-22-0023/20-00 zawartej pomiędzy Powiatem Kościerskim a Instytucją Zarządzającą, w imieniu której działa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Partnerem projektu realizującym zadania z zakresu wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnościami jest Fundacja „Sprawni Inaczej”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w powiecie kościerskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej oraz poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla osób starszych i osób niepełnosprawnych w okresie 01.10.2020 – 31.12.2022.

Załączniki:

0 Załącznik nr 1 do Zarządzenia – Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie

1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa – Formularz Rekrutacyjny

2 Załącznik nr 1 do Formularza Rekrutacyjnego – RODO 1

3 Załącznik nr 2 do Formularza Rekrutacyjnego RODO 2

5 Załącznik nr 4 do Formularza Rekrutacyjnego – zgoda na wizerunek