Projekt “Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

with No Comments

Tytuł: „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Opis projektu: Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja projektu pozwoli na dokonanie gruntownej analizy funkcjonującego systemu wspierania oraz wdrożenie rozwiązań umożliwiających włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne.

W ramach projektu zaproponowano modyfikację dotychczasowych instrumentów wsparcia oraz nowe rozwiązania wspierające niezależne życie osób z niepełnosprawnościami. Opracowano standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji „Sprawni Inaczej” w Gdańsku jest jedną z 72 placówek,  które testują „Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej”. Na podstawie pilotażu powstanie raport z rekomendacjami.

Warsztat uzyskał możliwość doposażenia w sprzęt niezbędny do prowadzenia rehabilitacji zgodnie z wypracowanymi standardami. Przewidujemy utworzenie nowej pracowni o profilu poligraficznym. W ramach dofinansowania otrzymaliśmy 65 000 zł na dostosowanie pomieszczeń oraz zakup specjalistycznego sprzętu, m.in. drukarki białotonerowej do wydruków termotransferowych. Mamy nadzieję, że nasi beneficjenci zostaną wyposażeni w umiejętności niezbędne do podjęcia w przyszłości pracy zawodowej, co zapewni im niezależność i samodzielność.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.