0d 29.12.2020 r. rozpoczęliśmy rekrutacje uczestników do projektu „Rodzinnie w powiecie Kościerskim”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych. Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2020 r. – 31.12.2022 r. na podstawie umowy nr. RPPM.06.02.02.-22-0023/20-00 zawartej pomiędzy Powiatem Kościerskim a Instytucją Zarządzającą, w imieniu której działa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Partnerem projektu realizującym zadania z zakresu wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnościami jest Fundacja „Sprawni Inaczej”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w powiecie kościerskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej oraz poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla osób starszych i osób niepełnosprawnych w okresie 01.10.2020 – 31.12.2022.

Załączniki:

0 Załącznik nr 1 do Zarządzenia – Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie

1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa – Formularz Rekrutacyjny

2 Załącznik nr 1 do Formularza Rekrutacyjnego – RODO 1

3 Załącznik nr 2 do Formularza Rekrutacyjnego RODO 2

5 Załącznik nr 4 do Formularza Rekrutacyjnego – zgoda na wizerunek

Boże Narodzenie 2020Boże Narodzenie 2020

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku 2021

życzy Zarząd i Pracownicy Fundacji „Sprawni Inaczej”

 

 

Boże Narodzenie 2020
Głosowanie trwa od 16 do 30 listopada.
By móc wziąć udział w samym głosowaniu należy mieć przygotowany numer PESEL, a także telefon komórkowy lub aktualny adres mailowy. Na maila bądź SMSem przesłany zostanie bowiem kod aktywacyjny, który umożliwi oddanie głosu na projekty.
Każdemu głosującemu przysługiwać będzie 8 punktów: 5 punktów na projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Budżetu Obywatelskiego oraz 1 punkt na projekt dzielnicowy Zielonego Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Punkty można przydzielać na projekty w dowolnej dzielnicy, niekoniecznie w tej, w której mieszkacie.
Zachęcamy do głosowania na projekt złożony przez naszego wolontariusza Yuri Kuzmenkov:
Sport bez barier! Projekt ogólnomiejski nr 20 – zagłosuj!
Pierwszy w Gdańsku integracyjny plac sportowy przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Celem projektu jest zbudowanie w Parku Haffnera w Gdańsku Brzeźnie profesjonalnego placu sportowego zaadaptowanego dla miłośników sportu poruszających się na wózkach inwalidzkich.
To pierwsza taka inicjatywa w Gdańsku!
Zachęcamy Państwa do głosowania!
Dzięki Państwa głosom osoby z niepełnosprawnością ruchową zyskają nową przestrzeń umożliwiającą integrację na sportowo.

https://gdansk.zetwibo.pl/voting/welcome

16 października 2020 roku Fundacja „Sprawni Inaczej” zawarła umowy z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych (UMOWY nr: UEB/000017/11/D, UEB/000018/11/D,UEB/000019/11/D) o powierzenie grantu w ramach projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej oraz umowy zawartej z PFRON w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji.

Europejski Fundusz SpołecznyProjekt „Dłoń – staże dla osób z niepełnosprawnością” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane jest w okresie od 30.10.2018r. do 31.08.2020 r. w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, a jego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Pierwszy etap realizacji to utworzenie Centrum Aktywnej Integracji w Kościerzynie, które będzie świadczyć usługi z zakresu pomocy społecznej nakierowane na indywidualne podejście do każdego przypadku oraz holistyczne postrzeganie sytuacji osoby, która potrzebuje wsparcia. Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych, wielokrotnie doświadczonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie powiatu kościerskiego. W projekcie udział weźmie 40 osób, spośród których 20 uczestników zostanie skierowanych na 3 miesięczny staż, gdzie pod kierunkiem trenera i psychologa będą zdobywać nowe kwalifikacje, podwyższać swoją samoocenę, budować motywację do utrzymania zatrudnienia i usamodzielnienia się.

 

Projekt kierowany jest do osób:

 • zamieszkujących na terenie powiatu kościerskiego;
 • z niepełnosprawnością – o znacznym stopniu niepełnosprawności/
  z niepełnosprawnością intelektualną (w tym z zaburzeniami psychicznymi)/
  z niepełosprawnościami sprzężonymi/ z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • bezrobotnych lub biernych zawodowo.

 

Wsparcie oferowane w ramach Projektu

 • tworzenia i monitoring realizacji ścieżki reintegracji (spotkania z doradcą ds. osób niepełnosprawnych oraz psychologiem)
 • wsparcie w zakresie aktywnej integracji społecznej – warsztaty kształtujące kompetencje społeczne i prawo pracy, 
 • wsparcie psychiatry;
 • wsparcie w zakresie integracji zawodowej: trzy miesięczny staż dla 20 uczestników; trener pracy dla każdego stażysty; szkolenie BHP; ubezpieczenie NW; medycyna pracy; wsparcie psychologiczne; pokrycie kosztów dojazdu na staż.

 

Rekrutacja do projekt prowadzona jest w sposób ciągły, a jej zakończenie  planowane jest na I kwartał 2020 roku. Więcej informacji.

„Wczoraj , 14 września 2020 r. w pięknej scenerii Sali Dworu Artusa odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Gdańska.
Miałam zaszczyt uczestniczyć w uroczystości przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska Państwu Halinie Winiarskiej – Kiszkis i Jerzemu Kiszkisowi.
Jestem dumna, że w gronie założycielskim Fundacji „Sprawni Inaczej” w 1989 r. znalazła się Pani Halina Winiarska.
Państwo Kiszkisowie od lat wspierają nasze działania skierowane do osób niepełnosprawnych.
W imieniu własnym i całej społeczności Fundacji „Sprawni Inaczej” składam głęboki ukłon i podziękowanie za wszystko co Państwo Halina i Jerzy zrobili dla nas wszystkich związanych z Miastem Gdańsk.”
Justyna Rogińska

Honorowego Obywatela Miasta Gdańska Państwu Halinie Winiarskiej – Kiszkis i Jerzemu Kiszkisowi

wyróżnienie

poniżej link do artykułu prasowego:
Honorowego Obywatela Miasta Gdańska Państwu Halinie Winiarskiej – Kiszkis i Jerzemu Kiszkisowi