Zapytanie ofertowe – remont pomieszczeń na cele aktywizacji i rehabilitacji

Aby zrealizować projekt „Asystent” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja „Sprawni Inaczej”, poszukuje wykonawcy Remontu – zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kościerzynie na cele realizowane przy Warsztacie Terapii Zajęciowej. Opis przedmiotu zamówienia. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca będzie miał za zadanie:
1. kontrolowanie realizacji projektu,
2. prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi zgodnie z prawem budowlanym, normami wymogami kodeksu cywilnego,
3. egzekwowanie wykonywania wszelkich zadań i wytycznych wynikających z decyzji administracyjnych i uzgodnień wydanych dla realizacji projektu
4. sprawdzanie jakości wykonywanych robot budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,
5. sprawdzanie, kontrolowanie kosztów remontu,
6. kontrolę terminowości wykonanych robot i zgodności przebiegu procesu budowlanego z obowiązującym harmonogramem budowy,
7. sprawdzenie i potwierdzenie wykonania robót,
8. udział w odbiorze końcowym,
9. zakup materiałów,
10. prace rozbiórkowe,
11. wymiana stolarki okiennej,
12. przystosowanie toalety dla osób z niepełnosprawnościami,
13. remont pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zamawiający:
Fundacja „Sprawni Inaczej”
ul . Północna 5
80-512 Gdańsk

Wykonawca:
Fundacja „Sprawni Inaczej”
ul . Wodna 14
83-400 Kościerzyna

Więcej informacji w załącznikach.

Fundacja Sprawni Inaczej – przedmiar Oferta-remont Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zapytanie ofertowe