Podpisanie umowy w Pomorskim Oddziale PFRON

Fundacja ,,Sprawni Inaczej” w Gdańsku od wielu lat prowadzi rehabilitację psychoruchową dla dzieci niepełnosprawnych w Ośrodkach Rehabilitacji Psychoruchowej w powiecie bytowskim i kościerskim. Możliwość taką daje ścisła współpraca z Pomorskim Oddziałem PFRON. W dniu 14 marca 2019 roku w siedzibie gdańskiego PFRON-u została podpisana umowa na kolejne trzy lata finansowania. Fundacja otrzymała dofinansowanie w wysokości 90%  na pierwszy okres tj. od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 r. w ramach konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” ogłoszonego przez PFRON. W dniu  08 kwietnia 2020 r. został podpisany aneks do drugiego okresu finansowania od 01 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 r., co stanowi 94,30% środków z PFRON.  W ramach zadania prowadzona jest terapia pedagogiczna, logopedyczna oraz rehabilitacja ruchowa oparta na Indywidualnym Planie Działania dla każdego dziecka. Realizowane są min. zajęcia rozwijające motorykę dużą i małą, wspomagające rozwój funkcji poznawczych, wzrokowych, słuchowych oraz prawidłowej komunikacji. Systematyczne zajęcia mają na celu przystosowanie dzieci w miarę możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie, zapobieganie pogłębiania się istniejących deficytów oraz powstawaniu nowych. Najważniejszym elementem pracy jest właściwy i odpowiedni do schorzenia dobór metod i form w celu maksymalnego wykorzystania potencjału dziecka. Każdemu dziecku zapewniona jest rehabilitacja ruchowa (1,5 godz.), terapia pedagogiczna (1,5 godz.) i logopedyczna (0,5 godz.) tygodniowo.