Rekrutacja do projektu „Dłoń – staże dla osób z niepełnosprawnością”

Ruszyła rekrutacja do projektu „Dłoń – staże dla osób z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, a jego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Pierwszy etap realizacji przedsięwzięcia to utworzenie Centrum Aktywnej Integracji w Kościerzynie, które będzie świadczyć usługi z zakresu pomocy społecznej nakierowane na indywidualne podejście do każdego przypadku oraz holistyczne postrzeganie sytuacji osoby, która potrzebuje wsparcia. Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych, wielokrotnie doświadczonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie powiatu kościerskiego. W projekcie udział weźmie 40 osób, dla których utworzone zostaną Indywidualne Ścieżki Reintegracji wytyczające kolejne kierunki działań. Osoby te uzyskają wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, konsultacji branżowych, specjalistycznych warsztatów, wsparcia psychologicznego. Spośród beneficjentów projektu 20 osób zostanie skierowanych na 3 miesięczny staż, gdzie pod kierunkiem trenera i psychologa będą zdobywać nowe kwalifikacje, podwyższać swoją samoocenę, budować motywację do utrzymania zatrudnienia i usamodzielnienia się.

plakat DŁOŃ – formularz zgłoszeniowy oświadczenie RODO